sobota, 04 lutego 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna XXII edycja konkursu "Sztuka jak balsam" Regulamin XXII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam
Regulamin XXII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam

Pobierz kartę zgłoszenia dla osoby pełnoletniej

Pobierz kartę zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej

Regulamin XXII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych

„Sztuka jak Balsam”

I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem przeglądu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź) i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, 91-308 Łódź) zwani dalej Organizatorami konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie woj. łódzkiego.
 3. Nabór do przeglądu trwa od 24. 05. 2021 r. do 17. 09. 2021 r. Przegląd odbywa się w 4 kategoriach: malarstwo, rysunek, sztuka użytkowa, techniki mieszane.
 4. Temat tegorocznego przeglądu brzmi „Inny Świat”, temat przeglądu inspirowany jest pracą wykonaną przez, podopiecznego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

II. Celem przeglądu jest:

 1. poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
 2. wyzwolenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych,
 3. aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób
 4. szeroko pojęta integracja,
 5. upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 6. dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,
 7. zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Przegląd adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działającymi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie osoby chore, starsze i niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych przeglądach.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Do zgłoszonych prac musi być dołączona metryczka, która będzie zawierać następujące informacje.
  • temat pracy,
  • technika wykonania,
  • imię i nazwisko autora/-ów,
  • adres  zamieszkania,
  • informacja o organizacji, którą reprezentuje autor, wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
  • krótka informacja o autorze pracy
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Nabór trwa od 24 maja do 17 września 2021 roku, prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas finału XXII edycji przeglądu Sztuka jak Balsam a następnie na stronie internetowej WBP w Łodzi w zakładce Sztuka jak Balsam.
 2. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze prace nie powinny przekraczać wymiarów: 100x70 cm.
 3. Prace powinny być gotowe do ekspozycji. W prawym dolnym rogu pracy dostarczonej na przegląd powinna być zamieszczona informacja zawierająca imię   i nazwisko autora pracy, tytuł pracy i nazwę placówki, w której autor uczestniczy w terapii, wymiary opisu (3cm x 6cm), chyba że autor oznaczy pracę pseudonimem lub chce pozostać anonimowy.
 4. Do prac malarskich i rysunkowych wykonanych na papierze dostarczonych na przegląd powinna być wykorzystana rama lub antyrama z tworzywa sztucznego; niedopuszczalne jest zgłoszenie pracy z oprawą ze szkła.
 5. Aby wziąć udział w przeglądzie, należy przygotowane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym złożyć do dnia 17 września 2021 roku w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 102 (parter, wejście C, pok. nr 31) tel. 42 637-68-35, 42 663-03-53. Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane pocztą.
 6. Prace bez wypełnionego odpowiedniego do kategorii wiekowej formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w przeglądzie prac niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 8. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
 9. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność organizatora.
 10. W przeglądzie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym przeglądzie.
 11. Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanej pracy podejmuje Organizator przeglądu.

V. Wyłonienie laureatów przeglądu, nagrody

 1. Wyboru najlepszych prac dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
 2. Jury przyzna trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pażdzierniku 2021 roku, o formie wręczenia nagród poinformujemy państwa drogą pocztową i telefonicznie.
 6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej WBP w Łodzi w zakładce Sztuka jak Balsam – za odrębną zgodą.
 7. Wybrane prace prezentowane będą w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w październiku 2021 roku.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się drogą on-line w październiku 2021 o godz. 11.00, forma wręczenia nagród zostanie bezpośrednio uzgodniona z laureatami konkursu.
 9. Nagrody, które nie zostaną odebrane do 31 grudnia 2021 roku zostaną przekazane innemu uczestnikowi przeglądu.
 10. Informacje o przeglądzie i oświadczenie autora zamieszczone są do pobrania na stronie wbp.lodz.pl w zakładce Sztuka jak Balsam

VI. Wykorzystanie prac

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 2. Przekazanie pracy przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego projektu, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych osób trzecich.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników przeglądu „Sztuka jak Balsam” jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, tel. 42 6366835, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Uczestnik przeglądu ma prawo wglądu do treści swoich danych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe podane przez uczestnika przeglądu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu jak również publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie Administratora lub stronie profi wej na facebooku.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia UE 2016/679 (RODO).
 5. Dane przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, lecz nie dłużej niż do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 6. Uczestnik przeglądu ma prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne.
 8. Dane osobowe (nawet te niepublikowane) będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 9. Uczestnikowi przeglądu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w razie pytań i wątpliwości do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text29372 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Wobec danych osobowych uczestnika, nie będą podejmowane decyzje dotyczące przetwarzania w sposób zautomatyzowany.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego przeglądu dostępny jest w siedzibie Organizatora przeglądu oraz na stronie www.wbp.lodz.pl w zakładce Sztuka jak Balsam
 2. Przekazując pracę pełnoletni uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Kingi Siekierskiej, Dział Metodyki Analiz i Szkoleń (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 42 663 03 53).

 

ORGANIZATORZY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

90-508 Łódź ul. Gdańska 100/102 tel. 42 663-03-00 wew.53
fax: 42 637-21-02
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Snycerska 8

91-302 Łódź
tel. 42 203 48 00, 42 203 48 01
fax. 42 203 48 17
e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...