środa, 28 września 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 18 Przepisy końcowe
§ 18 Przepisy końcowe

1. Czytelnicy oraz inni użytkownicy przebywający na terenie Biblioteki zobowiązani są do stosowania niniejszego Regulaminu oraz uwag i wskazówek pracowników Biblioteki i pracowników ochrony.

2. W przypadku naruszenia przez czytelnika zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Dyrektor Biblioteki może:

a) okresowo zawiesić  prawo  do wypożyczeń książek i innych zbiorów poza Bibliotekę,
b) czasowo lub całkowicie  pozbawić prawa do korzystania z Biblioteki,
c) skierować egzekwowanie zwrotu wypożyczonych zbiorów i opłat za ich przetrzymywanie do firmy windykacyjnej.

3. Czytelnik ma prawo zgłosić swoje skargi i wnioski ustnie, pisemnie lub pocztą elektroniczną do Dyrektora Biblioteki. Dyrektor Biblioteki   przyjmuje w sprawach skarg i wniosków: we wtorki  9.00 –10.00, w czwartki  14.00-15.00.

3a. W czasie nieobecności dyrektora Wojewódzkiej  Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego lub jego zastępcy, w godz. 15.30 – 20.00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8.00 – 15.00) skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyżurujących w tym  czasie kierowników, zastępców kierowników lub głównego specjalisty. Wykaz dyżurów przekazywany jest do wiadomości kierowników Działów obsługujących czytelników oraz umieszczany jest na tablicy ogłoszeń dla czytelników.

4. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik danego Działu lub wyznaczony przez niego pracownik.

5. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej agendy na czas określony z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn.

6. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...