środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 2 Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki
§ 2 Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, zwanej dalej kartą biblioteczną lub jednorazowej karty wstępu.

2. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:

a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

b) osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów bibliotecznych przez okres  ustalony przez Bibliotekę,

c) osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

3. Osoba pełnoletnia w celu otrzymania  karty bibliotecznej powinna w Punkcie Obsługi Czytelników znajdującym się na parterze w gmachu głównym Biblioteki:

a) wypełnić własnoręcznie kartę zapisu zawierającą dane osobowe oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią.

b) przedłożyć dowód osobisty lub paszport w celu sprawdzenia przez dyżurującego bibliotekarza zgodności danych na karcie zapisu,

c) uiścić opłatę wymienioną w załączniku  nr 2, z wyjątkiem osób wymienionych w p. 5.

4. 1.  W  przypadku osoby niepełnoletniej: ucznia szkoły podstawowej,  gimnazjum, kartę   zapisu  wypełnia i podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun  dziecka. Zapis do Biblioteki odbywa się w Punkcie Obsługi Czytelników w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dyżurujący bibliotekarz sprawdza zgodność podanych danych z dowodem osobistym lub paszportem.

4. 2.  Osoba niepełnoletnia  – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej może zapisać się do Biblioteki bez pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w celu otrzymania karty bibliotecznej

a) wypełnia własnoręcznie kartę zapisu zawierającą jego dane osobowe oraz podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią,

b) przedkłada legitymację szkolną w celu sprawdzenia przez dyżurującego bibliotekarza zgodności danych na karcie zapisu.

5. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, emeryci, renciści, osoby mające Kartę Rodziny Wielodzietnej, osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne są zwolnione z opłat za kartę biblioteczną po przedstawieniu legitymacji lub  stosownego zaświadczenia. Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty za kartę biblioteczną w innych wyjątkowych przypadkach.

6. Osoba nie posiadająca stałej karty  bibliotecznej ma prawo korzystać z Biblioteki tylko na miejscu, po wypełnieniu jednorazowej karty wstępu danymi zgodnymi ze stanem faktycznym. Jednorazowe karty wstępu wydawane są w każdej czytelni bezpłatnie. Dyżurujący bibliotekarz sprawdza dane umieszczone na jednorazowej karcie wstępu z danymi użytkownika  z przedstawionego w tym celu do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo  jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna). Jednorazową kartę wstępu czytelnik pozostawia w Czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi. Dane czytelnika z jednorazowej karty wstępu wprowadzane są do bazy komputerowej.  Czytelnik może otrzymać jednorazową kartę wstępu tylko jeden raz. Przy ponownym korzystaniu z Biblioteki czytelnik jest zobowiązany do wypełnienia karty zapisu w celu otrzymania karty bibliotecznej.

7. Cudzoziemiec może skorzystać ze zbiorów na miejscu po okazaniu paszportu i wypełnieniu jednorazowej karty wstępu. Cudzoziemiec  w celu uzyskania karty bibliotecznej  wypełnia  kartę zapisu w oparciu o dane z paszportu, który przedkłada dyżurującemu bibliotekarzowi w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych. Cudzoziemcy studiujący w szkołach wyższych Łodzi lub w województwie łódzkim mogą wypożyczać poza Bibliotekę zbiory na zasadach określonych dla polskich studentów.

8. Unormowania dotyczące karty zapisu i jednorazowej karty wstępu nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zawarte na karcie zapisu i jednorazowej karcie wstępu są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie są udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.

9. Za kartę biblioteczną oraz ewentualny duplikat karty bibliotecznej, czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę, której wysokość określona jest w załączniku  nr 2.

10. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

11. O zmianie adresu zamieszkania czytelnik powinien zawiadomić niezwłocznie  Punkt Obsługi Czytelników, jednak nie później  niż przy najbliższym korzystaniu ze zbiorów Biblioteki.

12. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Punkt Obsługi  Czytelników. W przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych zbiorów.

13. Duplikat karty bibliotecznej czytelnik  może otrzymać po złożeniu stosownego wniosku i dokonania wpłaty określonej w załączniku nr 2.

14. Czytelnik ma prawo tylko do jednej karty bibliotecznej.

15. Karta  biblioteczna  jest aktualna przez jeden rok od dnia zapisu czytelnika do Biblioteki i podlega corocznemu prolongowaniu. Przedłużenie ważności karty bibliotecznej następuje po aktualizacji danych czytelnika na karcie zapisu.

16. Czytelnik ma prawo do:

a) uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

b) korzystania z usług kserograficznych i skanowania na zasadach określonych w załączniku nr 5 i nr 6.

c) korzystania w czytelniach z własnego przenośnego  komputera (laptopa).  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem z komputera na terenie Biblioteki.

17. Czytelnik może uzyskać  zgodę kierownika Działu lub dyżurującego bibliotekarza  na wykonanie zdjęć danego egzemplarza zbioru  aparatem cyfrowym.

18. Czytelnik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych  w czytelniach  zbiorów bibliotecznych. Skanowanie  zbiorów bibliotecznych, po uzyskaniu zgody kierownika danego Działu lub dyżurującego bibliotekarza jest możliwe w Pracowni Digitalizacji, zgodnie z cennikiem w załączniku nr 6.

19. Biblioteka wystawia na formularzach wydanych przez uczelnie poświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...