środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Paweł Wutke Cena chleba : historia mojej rodziny : przeżycia własne
Cena chleba : historia mojej rodziny : przeżycia własne

Paweł Wutke
Cena chleba : historia mojej rodziny : przeżycia własne
Wydanie drugie uzupełnione
2018

 

Ze słowa wstępnego:

Życiorysy Pawła Wutke i jego syna Mieczysława Wutke są przykładem polskich dwudziestowiecznych losów naznaczonych przede wszystkim tragedią II wojny świa¬towej. Oba życiorysy łączy aresztowanie przez NKWD, deportacja i trudny czas zsyłki.
Paweł Wutke został aresztowany w drugiej połowie marca 1940 roku w swoim domu w Słonimie (d. województwo nowogródzkie) i pomimo absurdalnych zarzutów o pracy wywiadowczej przeciwko Związkowi Sowieckiemu został skazany na osiem lat przymusowej pracy w łagrze o obwodzie archangielskim. Przewieziony w końcu października 1940 roku z innymi więźniami transportem w bydlęcych wagonach, pra¬cował w łągrze przy wyrębie lasu do 30 sierpnia 1941 roku, czyli do czasu zwolnienia na mocy amnestii związanej z zawarciem układu Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r.
Mieczysław Wutke, syn Pawła Wutke i Leokadii Sokołowskiej, urodził się 6 sierpnia 1926 r. w Słonimiu. W niektórych miejscach wystę¬puje jako data jego urodzin 4 sierpnia 1927 r. Było to spowodowane tym, iż Leokadia Wutke, będąc już na zesłaniu, aby uniknąć powołania syna do wojska sowieckiego, podawała wcześniejszą o rok datę jego urodzin. 13 kwietnia 1940 roku został zesłany wraz ze swoją mamą, siostrami i dziadkami do kołchozu Sow-Ług w północnym Ka-zachstanie. Okres zesłania trwający do maja 1946 roku Mieczysław Wutke opisał na kilku stronach we wspomnieniach zamieszczonych w niniejszej książce. Mieczysław Wutke jest inicjatorem powstania w Łodzi w 1989 r. Związku Sybiraków, wicepre¬zesem Tymczasowego Zarządu Oddziału, a następnie (do czerwca 1990 r. do czasu swej rezygnacji) wiceprezesem Zarządu. W kwietniu 1995 roku został prezesem ho¬norowym Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. W kadencji w latach 2010-2014 i w kadencji rozpoczętej w marcu 2014 roku pełni ponownie funkcję wiceprezesa. […]

Z treści: Słowo wstępne do wydania drugiego uzupełnionego / Piotr Bierczyński. Podziękowanie / Barbara Czajka. Przedmowa do wydania pierwszego / Andrzej Wutke. Cena chleba. Historia mojej rodziny. Przeżycia własne / Paweł Wutke. Posłowie do wydania pierwszego / Joanna Małgorzata Jurkiewicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Wojciech Marciniak. Osobista ocena wspomnień Pawła Wutke / Maria Piotrowicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Stanisława Wiatr-Partyka. Cena chleba i wolności. Z moich wspomnień / Mieczysław Wutke. Mieczysław Wutke w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" / Maria Piotrowicz.

Mieczysław Wutke angażował się również w działaniach na rzecz Polaków de¬portowanych do Kazachstanu. Jesienią 1993 r. powstała, dzięki inicjatywie i zaan¬gażowaniu Andrzeja Rozwadowskiego i pod jego kierownictwem powstała w Łodzi Komisja Pomocy Polakom na Wschodzie. […].
Za zaangażowanie i społeczną działalność Mieczysławowi Wutke przyznano: 17 września 1993 r. Odznakę Honorową Sybiraka, w sierpniu 1995 r. Złoty Medal Opie¬kuna Miejsc Pamięci Narodowej, we wrześniu 2003 r. Krzyż Kawalerski Orderu Od¬rodzenia Polski, w listopadzie 2004 r. Krzyż Zesłańców Sybiru. W listopadzie 2010 r. wraz z innymi członkami redakcji rocznika „My, Sybiracy”, uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim w uroczystości uhonorowania tego czasopism medalem „Pro Memo¬ria” nadanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 maja 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 24. edycji Nagrody Złoty Eks¬libris i 7. edycji Nagrody Superekslibris przyznawanych przez Bibliotekę. Nagroda Superekslibrisu wręczana jest za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej. W roku 2016 jedną z dwóch Nagród Supereks¬librisu, jury pod przewodnictwem Barbary Czajki, dyrektora Biblioteki, przyznało zespołowi redakcyjnemu rocznika „My, Sybiracy” wydawanego od roku 1990 przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi. Jury Nagrody doceniło 25-letnią pełną pasji i poświęcenia pracę społeczną członków redakcji na rzecz dokumentowania i upo¬wszechniania wiedzy oraz wspomnień o sybirackich losach. Barbara Czajka wręczy¬ła statuetkę i dyplom Nagrody Jerzemu Rossowskiemu, wieloletniemu redaktorowi rocznika, a indywidualne dyplomy związane z tą Nagrodą równie zasłużonym człon¬kom redakcji: Mieczysławowi Wutke, Ryszardowi Michalczykowi i prof. dr. hab. Albinowi Głowackiemu.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi 10 listopada 2016 r. wręczono Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Wśród odznaczonych był Mieczysław Wutke.
16 listopada 2016 r. Mieczysław Wutke został laureatem IV łódzkiej edycji Na¬grody Honorowej „Świadek Historii”, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodo¬wej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upa¬miętnienia historii narodu polskiego oraz wspierających Instytut w realizacji dzia¬łalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Uroczystość miała miejsce w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi.
W roku 2014 nakładem Mieczysława Wutke, przy dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi ukazało się pierwsze wydanie wspomnień Pawła Wutke pt. „Cena chleba. Historia mojej rodziny, przeżycia własne”.
Niniejsze wydanie wspomnień Pawła Wutke zostało uzupełnione o ponad 20 do¬kumentów i fotografii przekazanych przez Mieczysława Wutke oraz jego wspomnienie o czasach zesłania, powrotu do Polski i działalności w Łodzi w Związku Sybiraków oraz inne teksty.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...