Regulamin organizacyjny PDF Drukuj
Wpisany przez Adam Horodecki   
środa, 01 grudnia 2004 03:00
Zobacz także: Schemat organizacyjny w postaci graficznej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zadania komórek organizacyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, zwanej dalej „Biblioteką”.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

3) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2012 r. poz. 390),

4) Statutu Biblioteki.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI - ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 4.

1. Dyrektor jest osobą zarządzającą Biblioteką.

2. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych i Głównego Księgowego.

3. Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora Biblioteki należą w szczególności:

1) reprezentacja Biblioteki na zewnątrz oraz kontakty służbowe z władzami Województwa Łódzkiego,

2) akceptacja planów pracy,

3) polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi,

4) polityka kadrowa,

5) decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Biblioteki,

6) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw,

7) wydawanie zarządzeń i komunikatów,

8) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

9) obronność i bezpieczeństwo publiczne,

10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych Województwa Łódzkiego, w ramach zadań określonych w Statucie Biblioteki,

11) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

4. W czasie nieobecności Dyrektora, Biblioteką kieruje w pełnym zakresie zadań Zastępca Dyrektora do spraw Merytorycznych, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.

§ 5.

Do zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych należy:

1) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,

2) nadzór nad działalnością merytoryczną Biblioteki oraz koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych,

3) przygotowywanie dla Dyrektora dokumentów programowych, zarządzeń dotyczących działalności statutowej Biblioteki,

4) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością podległych komórek organizacyjnych.

§ 6.

1. Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową i realizację budżetu Biblioteki, a w szczególności za:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

§ 7.

1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną w Bibliotece.

2. Komórkami organizacyjnymi są także Główni Specjaliści oraz inne Samodzielne Stanowiska.

3. Kierowników komórek organizacyjnych obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

4. Kierownicy Działów nadzorują wykonywanie zadań nałożonych niniejszym regulaminem oraz odpowiadają za prawidłowe wykonywanie tych zadań.

5. Na czele Działu stoi kierownik, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy tej komórki organizacyjnej.

6. W czasie nieobecności kierownika Działu, kieruje Działem jego zastępca lub inny pracownik właściwej komórki organizacyjnej upoważniony przez Dyrektora Biblioteki na wniosek kierownika Działu.

7. Dyrektor może powołać w ramach poszczególnych Działów sekcje.

8. Sekcją kieruje kierownik Sekcji, który podlega bezpośrednio kierownikowi Działu.

9. W czasie nieobecności kierownika Sekcji, Sekcją kieruje kierownik Działu lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora Biblioteki na wniosek kierownika Działu.

10. Główni Specjaliści oraz pracownicy zatrudnieni na innych Samodzielnych Stanowiskach realizują wykonywanie zadań nałożonych niniejszym regulaminem oraz odpowiadają za ich prawidłowe wykonanie.

11. W czasie nieobecności Głównego Specjalisty lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku decyzję o przekazaniu realizacji ich zadań podejmuje Dyrektor.

12. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności, indywidualnej odpowiedzialności kierowników Działów, Głównych Specjalistów i pracowników zajmujących Samodzielne Stanowiska za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8.

1. Planowaniu działalności Biblioteki, realizacji zadań bieżących oraz oceny wyników działalności statutowej Biblioteki służą narady kierowników komórek organizacyjnych zwoływane przez Dyrektora Biblioteki lub Zastępcę Dyrektora do spraw Merytorycznych, stosownie do potrzeb.

2. W razie potrzeby na narady kierowników komórek organizacyjnych mogą być zapraszani przedstawiciele Związków Zawodowych lub inni pracownicy.

3. Narady są protokołowane.

§ 9.

1. W Bibliotece działają, powołane przez Dyrektora, następujące stałe Komisje i Zespoły:

1) Komisja Doboru Materiałów Bibliotecznych,

2) Zakładowy Zespół Kierowania Obroną Cywilną,

3) Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Dyrektor może powołać doraźne Komisje i Zespoły dla określonych spraw.

3. Komisje i Zespoły, stałe i doraźne, są powoływane spośród pracowników Biblioteki na podstawie Zarządzenia Dyrektora, określającego skład i regulamin ich funkcjonowania.

§ 10.

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne i sekcje:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

a) Sekcja Opracowania Bibliograficznego,

b) Sekcja Czasopism,

c) Sekcja Opracowania Rzeczowego,

2) Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów,

3) Dział Informacji Naukowej,

4) Dział Zbiorów Regionalnych,

5) Dział Zbiorów Specjalnych,

6) Dział Zbiorów Audiowizualnych,

7) Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń,

8) Dział Automatyzacji Biblioteki,

9) Biuro Promocji,

10) Dział Finansowo - Księgowy,

11) Dział Spraw Pracowniczych,

12) Dział Administracyjno - Gospodarczy,

13) Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów,

14) Dział Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń,

15) Główny Specjalista ds. Administracyjnych,

16) Główny Specjalista ds. Komputeryzacji,

17) Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

18) Radca Prawny,

19) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

20) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności,

21) Stanowisko ds. Nadzoru Budowlanego.

2. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 11, pkt. 15-20 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.

3. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 1-9 podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Merytorycznych.

4. Komórka organizacyjna wymieniona w pkt. 10 podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

5. Komórki organizacyjne wymienione w pkt. 12-14, pkt. 21 podlegają bezpośrednio Głównemu Specjaliście ds. Administracyjnych.

6. Podporządkowanie komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11.

W Bibliotece istnieją następujące stanowiska kierownicze:

1) Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

2) Kierownik Sekcji Opracowania Bibliograficznego,

3) Kierownik Sekcji Czasopism,

4) Kierownik Sekcji Opracowania Rzeczowego,

5) Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów,

6) Zastępca Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów,

7) Kierownik Działu Informacji Naukowej,

8) Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej,

9) Kierownik Działu Zbiorów Regionalnych,

10) Zastępca Kierownika Działu Zbiorów Regionalnych,

11) Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych,

12) Kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych,

13) Kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń,

14) Kierownik Działu Automatyzacji Biblioteki,

15) Główny Księgowy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego,

16) Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego,

17) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych,

18) Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,

19) Kierownik Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów,

20) Kierownik Działu Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń,

21) Główny Specjalista ds. Administracyjnych,

22) Główny Specjalista ds. Komputeryzacji,

23) Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów.

§ 12.

1. Komórki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Biblioteki w zakresie kompetencji komórki.

2. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych z zakresu działalności merytorycznej i organizacyjnej należą:

1) wykonywanie zadań określonych w ustawach i innych aktach prawnych oraz uchwałach i zarządzeniach organów samorządu województwa łódzkiego,

2) zapewnienie odpowiedniej i terminowej realizacji zadań i planów pracy Biblioteki,

3) ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz prowadzenie szkoleń zgodnie ze specjalizacją,

4) współpraca z komisjami działającymi na terenie Biblioteki,

5) przygotowywanie projektów zarządzeń, składanie wniosków dotyczących danej komórki organizacyjnej do Dyrektora Biblioteki oraz współudział w przygotowywaniu innych dokumentów, zgodnie z kompetencjami,

6) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach pracowniczych dotyczących komórki organizacyjnej,

7) przedkładanie propozycji do projektu budżetu Biblioteki zgodnie z zakresem zadań,

8) współdziałanie w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie Biblioteki,

9) przygotowywanie wniosków w zakresie realizowanej specjalizacji w celu pozyskiwania przez Bibliotekę zewnętrznych środków finansowych,

10) realizowanie zadań dotyczących zamówień publicznych wynikających z przepisów prawnych oraz zarządzeń Dyrektora Biblioteki,

11) realizowanie zadań wynikających z obowiązku przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

12) realizowanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na zasadach określonych przez Dyrektora Biblioteki,

13) realizowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

14) udział w automatyzacji Biblioteki zgodnie ze specjalizacją,

15) przyjmowanie na praktyki zawodowe studentów oraz stażystów w ramach umów zawartych przez Bibliotekę,

16) przygotowywanie informacji w celu ich umieszczenia na stronie www Biblioteki lub Biuletynu Informacji Publicznej,

17) sporządzanie planów pracy, sprawozdań i statystyk.

§ 13.

1. Do zakresu działalności Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

1) gromadzenie wydawnictw zwartych i ciągłych, dokumentów elektronicznych oraz innych typów dokumentów, z uwzględnieniem zamówień poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustaleń Komisji Doboru Materiałów Bibliotecznych,

2) badanie kompletności zbiorów, analiza zasobów własnych Biblioteki, stałe śledzenie rynku księgarskiego i wydawniczego,

3) ewidencja sumaryczna zbiorów bibliotecznych,

4) organizacja, koordynacja i przeprowadzanie konwersji katalogów książek oraz katalogów pozostałych zbiorów Biblioteki, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

5) odpowiedzialność za stan merytoryczny katalogów kartkowych znajdujących się w sali katalogowej Biblioteki,

6) prowadzenie katalogu topograficznego opracowanych w Dziale zbiorów,

7) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

8) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

9) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

10) selekcja materiałów bibliotecznych,

11) prowadzenie wymiany międzybibliotecznej i gospodarka drukami zbędnymi,

12) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

13) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

14) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich,

15) sprawowanie dyżurów na stanowiskach obsługi czytelników, w tym w sali katalogowej oraz w czytelniach.

2. Do szczegółowych zadań realizowanych w Sekcji Opracowania Bibliograficznego należą prace dotyczące obsługi wydawnictw zwartych, dokumentów elektronicznych oraz innych typów dokumentów wprowadzanych w Dziale do katalogu komputerowego w zakresie:

1) ewidencji szczegółowej wpływów,

2) ewidencji szczegółowej i sumarycznej ubytków,

3) tworzenia opisów bibliograficznych i rekordów kartoteki haseł wzorcowych formalnych,

4) katalogowania w ramach współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT,

5) dystrybucji do odpowiednich komórek organizacyjnych Biblioteki,

6) realizowania procedury zmian sygnatur zbiorów przemieszczanych w obrębie Biblioteki,

7) prowadzenia i utrzymywania katalogu komputerowego,

8) ubytkowania.

3. Do szczegółowych zadań realizowanych w Sekcji Czasopism należą prace dotyczące obsługi wydawnictw ciągłych (gazet i czasopism) w zakresie:

1) gromadzenia,

2) stałej współpracy z dystrybutorami gazet i czasopism,

3) ewidencji jednostkowej i ewidencji sumarycznej,

4) prowadzenia i utrzymywania katalogu komputerowego,

5) opracowywania,

6) dystrybucji do odpowiednich komórek organizacyjnych Biblioteki,

7) ubytkowania.

4. Do szczegółowych zadań realizowanych w Sekcji Opracowania Rzeczowego należą prace dotyczące obsługi książek, wydawnictw ciągłych, dokumentów elektronicznych oraz innych typów dokumentów opracowywanych w Dziale w zakresie:

1) tematowania i klasyfikowania,

2) tworzenia rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych,

3) utrzymywania katalogu komputerowego.

§ 14.

Do zakresu działalności Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów należy:

1) przechowywanie zbiorów oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) udostępnianie prezencyjne zbiorów w Czytelni Głównej oraz w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) obsługa stanowisk komputerowych oraz stanowisk ze sprzętem dla osób z dysfunkcją wzroku,

4) udostępnianie książek i zbiorów elektronicznych na zewnątrz Biblioteki,

5) realizowanie zamówień czytelników z terenu kraju i województwa łódzkiego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

6) prowadzenie ewidencji czytelników, wydawanie i przedłużanie ważności kart bibliotecznych, wydawanie jednorazowych kart wstępu oraz stemplowanie kart obiegowych,

7) monitoring ważności kart bibliotecznych oraz terminowości zwrotu wypożyczonych zbiorów,

8) prowadzenie dokumentacji związanej z windykacją zbiorów przetrzymywanych przez czytelników oraz współpraca w tym zakresie z firmą windykacyjną,9) udział w doborze materiałów bibliotecznych przeznaczonych do Działu,

10) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

11) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

12) popularyzowanie przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

13) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

14) opracowywanie techniczne zbiorów znajdujących się w Dziale,

15) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

16) doraźna oprawa książek,

17) selekcja materiałów bibliotecznych,

18) przemieszczanie zbiorów magazynowych,

19) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

20) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

21) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 15.

Do zakresu działalności Działu Informacji Naukowej należy:

1) przechowywanie i udostępnianie zbiorów książek, wydawnictw ciągłych, dokumentów elektronicznych znajdujących się w Dziale oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,

3) obsługa czytelników w Informatorium, sali katalogowej, w czytelniach specjalistycznych: Naukowej, Prawniczo-Ekonomicznej, Dokumentów Elektronicznych oraz w Punkcie Informacji Europejskiej,

4) wydawanie jednorazowych kart wstępu i monitoring ważności kart bibliotecznych,

5) obsługa stanowisk komputerowych w sali katalogowej i podległych Czytelniach oraz stanowisk ze sprzętem dla osób z dysfunkcją wzroku,

6) rozbudowa warsztatu informacyjnego: księgozbiorów podręcznych i elektronicznych baz informacyjnych (bibliograficznych, faktograficznych),

7) przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników i instytucji,

8) opracowywanie i redagowanie wydawnictw informacyjnych, bibliograficznych i dokumentacyjnych,

9) udział w doborze materiałów bibliotecznych przeznaczonych do Działu,

10) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych oraz użytkowników informacji,

11) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

12) popularyzowanie przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

13) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale,

14) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

15) opracowywanie techniczne zbiorów znajdujących się w Dziale,

16) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

17) selekcja materiałów bibliotecznych,

18) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

19) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

20) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 16.

Do zakresu działalności Działu Zbiorów Regionalnych należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych dotyczących województwa łódzkiego, oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących województwa łódzkiego,

3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie specjalizacji Działu,

4) udział w doborze materiałów bibliotecznych przeznaczanych do Działu,

5) ewidencja i opracowywanie dokumentów życia społecznego związanych z województwem łódzkim,

6) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z bibliografią województwa łódzkiego w ramach komputerowego systemu bibliografii regionalnej,

7) kontrola opisów bibliograficznych, kartotek wzorcowych i charakterystyk treściowych dokumentów sporządzanych przez biblioteki uczestniczące w komputerowym systemie bibliografii regionalnej,

8) opracowywanie, redakcja i przygotowywanie do druku bieżącej bibliografii województwa łódzkiego i zestawień bibliograficznych,

9) obsługa stanowisk komputerowych w Czytelni Działu,

10) wydawanie jednorazowych kart wstępu i monitoring ważności kart bibliotecznych,

11) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

12) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

13) popularyzowanie przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

14) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

15) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale zbiorów,

16) opracowywanie techniczne zbiorów znajdujących się w Dziale,

17) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

18) selekcja materiałów bibliotecznych,

19) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

20) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

21) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 17.

Do zakresu działalności Działu Zbiorów Specjalnych należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów specjalnych, w tym: starych druków, rękopisów, kartografii, grafiki, fotografii, reprodukcji, ekslibrisów, mikrofilmów, medali oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie druków nowych w wydzielonych księgozbiorach, w tym: wczesnych druków dziewiętnastowiecznych (do 1830 r.), ikonografii, książek dziecięcych i młodzieżowych, cimeliów, księgozbioru podręcznego,

3) gromadzenie rękopiśmiennego dorobku literackiego, artystycznego i naukowego osób, zwłaszcza związanych z województwem łódzkim,

4) udział w doborze materiałów bibliotecznych przeznaczanych do Działu,

5) ewidencja szczegółowa wpływów zbiorów specjalnych,

6) ewidencja szczegółowa i sumaryczna ubytków zbiorów specjalnych,

7) opracowywanie zbiorów specjalnych i prowadzenie katalogów właściwych dla każdego rodzaju zbiorów,

8) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale,

9) wydawanie jednorazowych kart wstępu i monitoring ważności kart bibliotecznych,

10) obsługa stanowisk komputerowych w Czytelni Działu,

11) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie specjalizacji Działu,

12) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych,

13) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

14) popularyzowanie przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

15) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

16) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale,

17) opracowywanie techniczne zbiorów znajdujących się w Dziale,

18) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

19) selekcja materiałów bibliotecznych,

20) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

21) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

22) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 18.

Do zakresu działalności Działu Zbiorów Audiowizualnych należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów audiowizualnych na różnych nośnikach, druków muzycznych, książek zgodnych z profilem oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

2) udział w doborze materiałów bibliotecznych przeznaczonych do Działu,

3) obsługa stanowisk komputerowych i stanowisk ze sprzętem dla osób z dysfunkcją wzroku oraz sprzętu do odtwarzania zbiorów audiowizualnych,

4) ewidencja szczegółowa wpływów zbiorów audiowizualnych i druków muzycznych,

5) ewidencja szczegółowa i sumaryczna ubytków zbiorów audiowizualnych i druków muzycznych,

6) opracowanie zbiorów audiowizualnych i druków muzycznych poprzez wprowadzanie opisów do bazy komputerowej, właściwych dla każdego rodzaju zbiorów,

7) wydawanie jednorazowych kart wstępu i monitoring ważności kart bibliotecznych,

8) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie specjalizacji Działu,

9) rozpoznawanie i badanie potrzeb użytkowników zbiorów,

10) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

11) popularyzowanie przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

12) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

13) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale,

14) opracowywanie techniczne zbiorów znajdujących się w Dziale,

15) typowanie zbiorów do oprawy, konserwacji i digitalizacji,

16) selekcja materiałów bibliotecznych,

17) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

18) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

19) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 19.

Do zakresu działalności Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń należy:

1) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie prowadzenia przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne województwa łódzkiego zadań określonych w ustawie o bibliotekach,

2) przygotowywanie na wniosek organizatorów bibliotek publicznych województwa łódzkiego opinii w sprawie likwidacji, połączenia lub podziału tych placówek,

3) organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek publicznych województwa łódzkiego,

4) organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników Biblioteki na stanowiskach bibliotekarskich,

5) udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego dla pracowników bibliotek publicznych i w bibliotekach dla pacjentów w placówkach służby zdrowia w województwie łódzkim, w zakresie:

a) przepisów prawnych i organizacji bibliotek,

b) pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

c) czytelnictwa dzieci i młodzieży,

d) czytelnictwa dorosłych,

e) czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych,

6) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników bibliotek, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie łódzkim oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,

7) monitorowanie działalności bibliotek publicznych województwa łódzkiego oraz działalność sprawozdawczo-analityczna:

a) przygotowywanie i redagowanie sprawozdań statystycznych i opisowych oraz analiz z działalności Biblioteki,

b) przygotowywanie i redagowanie sprawozdań statystycznych i opisowych oraz analiz z działalności bibliotek publicznych oraz bibliotek dla pacjentów zlokalizowanych w placówkach służby zdrowia z terenu województwa łódzkiego,

8) realizacja powierzonych zadań związanych z prowadzeniem, uczestnictwem lub koordynacją na terenie województwa łódzkiego ogólnopolskich i wojewódzkich programów bibliotecznych,

9) współpraca z bibliotekami publicznymi województwa łódzkiego oraz ich organizatorami oraz stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie popularyzacji czytelnictwa, promowania innowacyjnych projektów i dobrych praktyk, doskonalenia form i metod działalności bibliotek publicznych,

10) przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki wniosków dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla Biblioteki,

11) współdziałanie przy realizacji wydarzeń kulturalnych ze środowiskiem literackim, naukowym, szkołami i instytucjami kulturalnymi województwa, organizacja lub współorganizacja imprez bibliotecznych, spotkań autorskich, konkursów, sesji i konferencji, wystaw,

12) przygotowywanie i przekazywanie informacji zewnętrznej dotyczącej bibliotek publicznych województwa łódzkiego,

13) prowadzenie dokumentacji związanej z publikacjami własnymi Biblioteki i ich dystrybucja,

14) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

15) prowadzenie katalogu topograficznego zbiorów znajdujących się w Dziale,

16) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

17) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich,

18) selekcja materiałów bibliotecznych,

19) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

20) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem na praktyki zawodowe studentów w ramach umów zawartych przez Bibliotekę.

§ 20.

Do zakresu działalności Działu Automatyzacji Biblioteki należy:

1) zarządzanie systemami informatycznymi używanymi w Bibliotece na poziomie aplikacji,

2) przygotowywanie planów rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych,

3) koordynacja automatyzacji wewnętrznej i zewnętrznej Biblioteki,

4) bieżąca współpraca z Głównym Specjalistą ds. Komputeryzacji w sprawach związanych z pracą sieci komputerowej i archiwizacją danych,

5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zastosowania systemów informatycznych w Bibliotece,

6) rozpoznawanie i ocena systemów informatycznych przeznaczonych do pracy w Bibliotece,

7) monitorowanie pracy sieci komputerowej,

8) udział w zakupach sprzętu informatycznego i jego konfiguracji,

9) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego w celach serwisowych oraz udział w jego inwentaryzacjach,

10) bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania,

11) ochrona danych osobowych w stosowanych systemach,

12) redakcja i prowadzenie strony www Biblioteki we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

13) typowanie i digitalizacja wybranych zbiorów Biblioteki w celu ich ochrony i udostępnienia w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej,

14) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie digitalizacji zbiorów i ich udostępniania,

15) popularyzowanie zdigitalizowanych zbiorów, m. in. w formie wystaw on-line,

16) realizowanie zamówień osób fizycznych i instytucji w zakresie digitalizacji zbiorów Biblioteki,

17) obsługa informatyczna imprez kulturalnych, szkoleń,

18) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji Działu,

19) udzielanie konsultacji dla innych bibliotek publicznych województwa łódzkiego dotyczących wyboru sprzętu i oprogramowania,

20) selekcja materiałów bibliotecznych,

21) współdziałanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów,

22) prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,

23) współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie specjalizacji Działu,

24) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 21.

Do zakresu działalności Biura Promocji należy:

1) przedstawianie dyrektorowi propozycji działań i ich realizacji w zakresie promocji Biblioteki i promocji czytelnictwa, w tym:

a) przygotowywanie i redakcja materiałów informacyjnych i promocyjnych: tekstów zaproszeń i tekstów do Biuletynu Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych BIBiK, informacji do umieszczania na terenie Biblioteki, przekazywanych bezpośrednio do komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przekazywanych na zewnątrz; zapewnienie terminowości i aktualności powyższych materiałów,

b) współpraca z lokalnymi mediami (prasą, radiem i telewizją): przygotowywanie tekstów dla mediów i udzielanie informacji (w uzgodnieniu w dyrekcją Biblioteki),

c) prowadzenie dokumentacji, planowanie i sprawozdawczość,

2) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Biblioteki,

3) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, bibliotekami i innymi podmiotami,

4) współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wzajemnej promocji,

5) organizowanie badań i sondaży,

6) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji.

§ 22.

Do zakresu działalności Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) opracowywanie projektów planów finansowych,

2) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

3) prowadzenie ewidencji księgowej działalności podstawowej, socjalnej i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

4) organizowanie i prowadzenie obiegu dokumentów księgowych,

5) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT i podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

6) prowadzenie rozliczenia przychodów i kosztów,

7) prowadzenie kasy głównej,

8) prowadzenie rozliczenia inwentaryzacji składników majątku,

9) prowadzenie rozliczeń w zakresie umów cywilno-prawnych.

§ 23.

Do zakresu działalności Działu Spraw Pracowniczych należy:

1) sporządzanie list płac i prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników,

2) prowadzenie analityki wynagrodzeń pod kątem rozliczeń z ZUS-em w zakresie składek, zasiłków oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT,

3) ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie terminowego przekazywania dokumentów do wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec budżetu państwa,

4) prowadzenie spraw pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; kontrola dyscypliny i wykorzystania czasu pracy,

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych),

6) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych,

7) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,

8) prowadzenie Archiwum Zakładowego,

9) prowadzenie sekretariatu Biblioteki,

10) prowadzenie sprawozdawczości dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

11) sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji i imiennych raportów pracowniczych oraz innych niezbędnych dokumentów do ZUS,

12) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,

13) współpraca z Radcą Prawnym i służbami bhp w zakresie spraw pracowniczych,

14) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w związku z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników,

15) prowadzenie rejestru szkoleń pracowniczych i innych form doskonalenia zawodowego pracowników Biblioteki.

§ 24.

Do zakresu działalności Działu Administracyjno – Gospodarczego należy:

1) utrzymanie budynków, otoczenia i urządzeń w stanie pełnej sprawności i czystości,

2) zabezpieczenie ochrony mienia Biblioteki, instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej oraz obsługa połączeń telefonicznych,

3) prowadzenie szatni dla użytkowników Biblioteki,

4) prowadzenie spraw związanych z transportem,

5) udostępnianie sali konferencyjnej, w tym pełna obsługa techniczna imprez kulturalnych, szkoleń i narad,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych, przemieszczanie i gospodarowanie środkami trwałymi oraz pozostałym wyposażeniem oraz przeprowadzanie likwidacji,

7) realizowanie wszelkich zamówień w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług w imieniu Biblioteki, zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi,

8) wystrój plastyczny na zewnątrz i wewnątrz Biblioteki, w tym projektowanie i wykonywanie oprawy graficznej wystaw, sesji, szkoleń oraz innych imprez,

9) zamawianie, rejestrowanie pieczątek i prowadzenie wykazu ich użytkowników,

10) analiza i weryfikacja dokumentów oraz rachunków związanych z administrowaniem budynków Biblioteki,

11) prowadzenie bieżącej i stałej konserwacji urządzeń i sprzętów w Bibliotece,

12) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przydziałem odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości; zakup i wydawanie odzieży i środków czystości dla uprawnionych,

13) kontrola i uzupełnianie według potrzeb wyposażenia apteczek pierwszej pomocy,

14) zabezpieczenie obsługi Biblioteki w zakresie bhp i ochrony środowiska.

§ 25.

Do zakresu działalności Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów należy:

1) oprawianie książek, czasopism, gazet ze zbiorów Biblioteki w celu ich ochrony i ponownego włączenia w obieg biblioteczny,

2) realizowanie wybranych zadań z zakresu konserwacji zbiorów,

3) wykonywanie galanterii introligatorskiej (pudeł, tek, obwolut itp.), zgodnie z potrzebami Biblioteki.

§ 26.

Do zakresu działalności Działu Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń należy:

1) realizacja zleceń czytelników Biblioteki oraz instytucji na powielanie zbiorów w zakresie prawnie dozwolonym,

2) realizacja zleceń osób fizycznych oraz instytucji na powielanie materiałów nie będących zbiorami Biblioteki,

3) realizacja zleceń komórek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uzupełniania braków w posiadanych zbiorach,

4) rejestrowanie fotograficzne, filmowanie, montaż oraz powielanie zarejestrowanych relacji z imprez i wydarzeń na terenie Biblioteki oraz w innych miejscach wskazanych przez organizatorów,

5) archiwizowanie i prowadzenie dokumentacji zarejestrowanych imprez i innych wydarzeń,

6) realizowanie innych zadań związanych z dokumentowaniem i promocją wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę.

§ 27.

Do zakresu działalności Głównego Specjalisty do Spraw Administracyjnych należy:

1) sprawowanie nadzoru oraz odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań następujących działów Biblioteki: Działu Administracyjno – Gospodarczego, Działu Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń, Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów oraz Stanowiska ds. Nadzoru Budowlanego,

2) planowanie działalności powierzonego pionu, prowadzenie sprawozdawczości oraz prawidłowej dokumentacji w tym zakresie,

3) nadzór i współpraca w sprawach dotyczących organizacji i zarządzania, a w szczególności w przygotowaniu projektów: zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych organizacyjnych dokumentów Biblioteki,

4) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, służb bhp, przeciwpożarowej, ochrony, obronności i bezpieczeństwa publicznego, organizacja okresowych przeglądów,

5) nadzór nad nieruchomością Biblioteki, odpowiedzialność za stan techniczny budynków, instalacji w budynkach bibliotecznych oraz sprzętu technicznego, organizacja okresowych przeglądów,

6) nadzorowanie spraw związanych z remontami i inwestycjami,

7) nadzór nad przygotowywaniem i prowadzeniem spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) nadzór nad stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

9) wnioskowanie o powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej oraz jej przewodniczenie,

10) nadzorowanie czynności w zakresie ochrony mienia, a także wszystkich innych zabezpieczających ład, porządek i bezpieczeństwo w Bibliotece,

11) wnioskowanie o powoływanie komisji do spraw likwidacji, zabezpieczenia mienia, a także wszystkich innych zabezpieczających ład, porządek i bezpieczeństwo w Bibliotece,

12) odpowiedzialność za zakup potrzebnych środków trwałych, materiałów oraz usług dla Biblioteki w obrębie posiadanego budżetu i zatwierdzonych wniosków,

13) koordynacja prac oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz innych programów wspierających finansowanie Biblioteki w zakresie organizacyjno – administracyjnym.

§ 28.

Do zakresu działalności Głównego Specjalisty do Spraw Komputeryzacji należy:

1) nadzór nad całością infrastruktury informatycznej Biblioteki, jej ochrona oraz utrzymanie jej bieżącej pracy,

2) nadzór nad bezpieczeństwem danych w skali instytucji i we wszystkich komórkach organizacyjnych,

3) organizowanie tworzenia kopii danych,

4) nadzór nad bezpieczeństwem sieci w zakresie nieautoryzowanego dostępu do danych i ochrony antywirusowej,

5) prowadzenie dokumentacji infrastruktury informatycznej i jej bieżąca aktualizacja,

6) wdrażanie nowych technologii informatycznych, proponowanie nowych rozwiązań i opracowywanie szczegółów technicznych dotyczących wdrożeń,

7) opracowywanie rozwiązań organizacyjnych związanych ze stosowaniem technologii informatycznych,

8) udzielanie konsultacji dla wszystkich komórek organizacyjnych Biblioteki,

9) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji,

10) bieżąca współpraca z Działem Automatyzacji Biblioteki,

11) przygotowanie planów pracy i sprawozdań.


§ 29.

Do zakresu działalności Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów należy:

1) czuwanie nad wdrażaniem w Bibliotece przepisów prawnych, zarządzeń Dyrektora Biblioteki dotyczących kontroli i skontrum zbiorów,

2) organizowanie i przeprowadzanie w sposób ciągły kontroli i skontrum zbiorów,

3) wnioskowanie o powołanie Komisji Skontrowej oraz jej przewodniczenie,

4) sprawdzanie stanu zabezpieczenia zbiorów,

5) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli, skontrum,

6) opracowywanie wniosków pokontrolnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienie właściwego ich przechowywania,

7) wnioskowanie o przekazanie zbiorów do konserwacji lub oprawy,

8) wnioskowanie o selekcję zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych,

9) współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie kontroli i skontrum zbiorów,

10) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradztwa merytorycznego w zakresie specjalizacji,

11) przyjmowanie na przeszkolenie przywarsztatowe nowozatrudnionych w Bibliotece pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

§ 30.

1. Do zakresu działalności Stanowiska do Spraw Nadzoru Budowlanego należy:

1) opracowywanie programów remontów i modernizacji,

2) organizowanie, nadzór i odbiory robót remontowo-budowlanych oraz nadzór nad usuwaniem awarii,

3) wykonywanie przedmiarów i dokumentacji kosztorysowej oraz przygotowywanie kosztorysów ofertowych,

4) dokonywanie przeglądów technicznych stanu obiektów budowlanych Biblioteki oraz prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i przeglądów protokolarnych oraz książek obiektu budowlanego.

2. Dyrektor może powierzyć wykonywanie tych zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 31.

Do zakresu działalności Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności:

1) występowanie przed sądami w postępowaniach: sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych,

2) opiniowanie projektów: umów cywilnoprawnych, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych pism,

3) sporządzanie opinii prawnych,

4) udzielanie porad prawnych.

§ 32.

Do zakresu działalności Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania w Bibliotece przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym:

1) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

2) opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

4) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

§ 33.

Do zakresu działalności Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności należy:

1) realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych aktów prawnych dotyczących obronności, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego,

2) opracowywanie planów i harmonogramów wykonywania zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego realizowanego przez Bibliotekę,

3) przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Biblioteki określających zadania z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego i reagowania kryzysowego,

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „Tabeli realizacji zadań operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

5) opracowywanie planów i instrukcji dotyczących ewakuacji oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych,

6) prowadzenie dokumentacji planistyczno-obronnej Biblioteki,

7) organizowanie szkoleń z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

8) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

9) opracowywanie wniosków o nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,

10) współuczestniczenie w opracowywaniu planów ochrony obiektu wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia,

11) realizowanie zadań wynikających z programów CIMIC (współpraca cywilno - wojskowa) i HNS (funkcja państwa gospodarza),

12) opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Biblioteki na czas „W”,

13) opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących realizacji zadań obronnych, bezpieczeństwa publicznego i reagowania kryzysowego,

14) współdziałanie w realizacji powyższych zadań z Policją, Państwową Strażą Pożarną, administracją wojskową oraz innymi służbami i instytucjami,

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w sprawach związanych z zakresem działania na swoim stanowisku,

16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

17) realizowanie innych zadań związanych ze specyfiką i zakresem działania Biblioteki.

III. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 34.

Prawa i obowiązki pracowników oraz czas pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Pracy Biblioteki.

§ 35.

Godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników i pozostałych użytkowników, zasady udostępniania zbiorów i zakres świadczonych usług określa Regulamin Korzystania ze Zbiorów Biblioteki.

§ 36.

1. Pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje Dyrektor Biblioteki, a w określonych sprawach upoważnieni przez Dyrektora pracownicy.

2. Tryb przygotowywania pism, obiegu dokumentów i ich przechowywania reguluje Instrukcja Kancelaryjna.

3. Przy znakowaniu spraw i pism używa się następujących symboli:

1) Dyrektor - D

2) Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych - ZDM

3) Główny Księgowy - GK

4) Główny Specjalista ds. Administracyjnych - GSA

5) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - DGOZ

6) Sekcja Opracowania Bibliograficznego - SOB

7) Sekcja Czasopism - SCZ

8) Sekcja Opracowania Rzeczowego - SOR

9) Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów - DUZM

10) Dział Informacji Naukowej - DIN

11) Dział Zbiorów Regionalnych - DZR

12) Dział Zbiorów Specjalnych - DZS

13) Dział Zbiorów Audiowizualnych - DZA

14) Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń - DMAS

15) Dział Automatyzacji Biblioteki - DAB

16) Biuro Promocji - BP

17) Dział Finansowo-Księgowy - DFK

18) Dział Spraw Pracowniczych - DSP

19) Dział Administracyjno-Gospodarczy - DAG

20) Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów - DOKZ

21) Dział Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń - DRDW

22) Główny Specjalista ds. Komputeryzacji - GSK

23) Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów - GSKS

24) Radca Prawny - RP

25) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN

26) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności - SBPO

27) Stanowisko ds. Nadzoru Budowlanego - SNB

28) Komisja Doboru Materiałów Bibliotecznych - KDMB

29) Zakładowy Zespół Kierowania Obroną Cywilną - ZZKOC

30) Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - KBHP

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

Regulamin Organizacyjny nadawany jest przez Dyrektora Biblioteki w trybie określonym w Statucie Biblioteki.

§ 38.

Zmiany w Regulaminie następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 39.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 22 maja 2014 11:39